Nhà cho thuê

₫18 Triệu/tháng Hợp đồng

30/08/2018 78 m2

₫12 Triệu/tháng Hợp đồng

30/08/2018 76 m2

₫5 Triệu/tháng

30/08/2018 21 m2

₫15 Triệu/tháng Hợp đồng

17/08/2018 35 m2

₫13 Triệu/tháng Hợp đồng

17/08/2018 66 m2

₫5.5 Triệu/tháng Hợp đồng

14/08/2018 56 m2

₫20 Triệu/tháng Hợp đồng

14/08/2018 150 m2

₫18 Triệu/tháng Hợp đồng

14/08/2018 100 m2

₫6 Triệu/tháng Hợp đồng

10/08/2018 49 m2

₫7 Triệu/tháng Hợp đồng

10/08/2018 56 m2